Restaurant du marché in Victoria

Open map
Local time:
18:01:11
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
Victoria, Seychelles
Contacts phone: +248
Latitude: -4.6217413, Longitude: 55.4512402
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Mizanur Rahman

  Mizanur Rahman

  ::

  Beautiful hotel

 • Julien Houriet

  Julien Houriet

  ::

  Nice fresh juices, nice staff

 • Balázs Miklós Németh

  Balázs Miklós Németh

  ::

  A büfé-menüt választottuk 350 rúpiáért (20€) 7 különböző választékkal, és nagyon pozitívan csalódtunk: mindegyik fogás finom volt, jó alapanyagokból, és nem egy kaptafára (azaz volt cápás chuttney, hal, helyi sült kolbász, saláta sertés hússal, stb.). A menühöz járt még egy desszert is (fagyi), az egyetlwn negatívum az volt, hogy az elején 1-1 ital még a menühöz tartozott, fizetéskor viszont "ilyet biztos nem mondtunk" ...

 • Maciej Malik

  Maciej Malik

  ::

  Average food quality Price equal to others restaurant

 • Joscha Tilgner

  Joscha Tilgner

  ::

  Very unfriendly staff and overpriced!!! Furthermore there were some strange particles in my girlfriend's drink.

Nearest Restaurant:

News Cafe

Trinity House,Victoria, Victoria, Victoria
restaurantRead More

📑 All categories in Seychelles

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4